Föreningshandlingar

Eringsboda samhällsförenings stadgar

Eringsboda samhällsförening                                                   Org.nr.802490 – 9189

 

Stadgar

(antagna vid årsmöte 2020)

 

 • 1 Eringsboda samhällsförening ska vara en ideell förening.

 

 • 2 Föreningens syfte är:
  • Främja för bygden gemensamma intressen
  • Att arbeta för samhällets framåtskridande
  • Att vara ett kontaktorgan gentemot omvärlden i för bygden gemensamma frågor
  • Att stödja och utveckla intresset för hembygdsfrågor rörande eringsbodaorten
  • Att förvalta egna eller av samhället anförtrodda resurser (ex fastighet, donationer, lekpark, bidragsmedel, fritidsgård)
  • Att förvalta och driva en allmän samlingslokal

 

 • 3 Medlem i föreningen är den person (fysisk eller juridisk) som erlägger medlemsavgift. Matrikel ska föras över föreningens medlemmar. Årsmötet beslutar om uteslutning av medlem.

 

 • 4 Föreningens medlemmar:
 • Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • Ska följa de beslut som fattas av styrelsen eller dess sektioner
 • Har ej rätt till föreningens behållning eller egendom vid en eventuell upplösning av föreningen
 • Ska betala årsavgift, vars storlek bestäms av årsmötet

 

 • 5 Föreningens beslutande organ är årsmötet, annat medlemsmöte samt styrelsen. Styrelsen kan delegera beslutsrätt till utsedda sektioner för särskild angivna förvaltningsområden.

 

 • 6 Årsmötet utser styrelse samt sektioner för väghållning, fritidsverksamhet och fastighetssektion.

 

 • 7 Styrelsens uppgift är att:
 • Verka för föreningens syfte
 • Verkställa årsmötets och föreningsmötenas beslut
 • Leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Förvalta föreningens tillgångar
 • Förbereda årsmötet

 

 • 8 Styrelsen består av sju ledamöter, varav ordföranden väljs för ett år och övriga ledamöter för två år i taget på så sätt att halva antalet ledamöter nyväljs vid varje årsmöte.

 

 • 9 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

 • 10 Föreningens firma tecknas var för sig av ordförandens och kassören.

 

 • 11 Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet följande år.

 

 • 12 Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper samt övriga handlingar (protokoll, skrivelser) som revisorerna önskar ta del av.

 

 • 13 Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för de senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna en revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

 

 • 14 Årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte ska ske genom kallelse till medlemmarna samt genom anslag på ortens anslagstavlor senast två veckor före årsmötet.

 

 • 15 Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
  1. Fråga om mötet utlysts i rätt tid
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Val av justerare
  4. Fastställande av dagordning
  5. Föredragning av verksamhetsberättelse och kassarapporten
  6. Revisorernas rapport
  7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
  8. Fastställande av medlemsavgift för innevarande verksamhetsår
  9. Val av ordförande
  10. Val av sekreterare och kassör
  11. Val av fyra övriga styrelseledamöter jämte två suppleanter
  12. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
  13. Val av vägsektion
  14. Val av fritidssektion
  15. Val av fastighetssektion
  16. Val av valberedning
  17. Behandling av motioner och förslag

 

 • 17 Styrelsen får kalla medlemmar till extra föreningsmöte om sådant möte behövs.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte om revisorerna eller minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär. Kallelse till extra möte ska ske minst en vecka före sådant möte.

 

 • 18 För upplösning av föreningen fordras beslut med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöte med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Det sista föreningsmötet beslutar om förfarandet med tillgångar och handlingar. Vid upplösning ska tillgångarna användas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte.